دکمه موبایل منو

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/01/24

حضور در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ویژه شهرستان های سیرجان و بردسیر، دیدار با امام جمعه و فرماندار شهربابک، حضور در مرکز نیکوکاری خشت های مهربانی و اتحاد شهربابک و دیدار با امدادگران شهرستان شهربابک از جمله برنامه های سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های سیرجان و شهربابک بوده است. 1398/01/24
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 2

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 2

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 1

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 1

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 3

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 3

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 4

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 4

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 6

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 6

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 5

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 5

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 10

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 10

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 11

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 11

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 12

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 12

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 9

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 9

یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.