توزیع لوازم ضروری خانگی سیل زدگان پلدختر98/02/29

آغازتوزیع لوازم ضروری خانگی بین سیل زدگان شهرستان پلدخترتوسط کمیته امداد.
عکاس: حسن تکاور

آغازتوزیع لوازم ضروری خانگی بین سیل زدگان شهرستان پلدخترتوسط کمیته امداد.

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغازتوزیع لوازم ضروری خانگی بین سیل زدگان شهرستان پلدخترتوسط کمیته امداد.

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغازتوزیع لوازم ضروری خانگی بین سیل زدگان شهرستان پلدخترتوسط کمیته امداد.

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغازتوزیع لوازم ضروری خانگی بین سیل زدگان شهرستان پلدخترتوسط کمیته امداد.

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغازتوزیع لوازم ضروری خانگی بین سیل زدگان شهرستان پلدخترتوسط کمیته امداد.

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغازتوزیع لوازم ضروری خانگی بین سیل زدگان شهرستان پلدخترتوسط کمیته امداد.

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغازتوزیع لوازم ضروری خانگی بین سیل زدگان شهرستان پلدخترتوسط کمیته امداد.

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

آغازتوزیع لوازم ضروری خانگی بین سیل زدگان شهرستان پلدخترتوسط کمیته امداد.

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.