برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوندخرم آباد10مهر 98

مرحله دوم جشن عاطفه ها با حضور مدیران استانی در مدرسه شهید حسنوند خرم آبادبرگزار شد
عکاس: حسن تکاور

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸

برگزاری مرحله دوم جشن عاطفه هادر مدرسه شهید مهدی حسنوند خرم آباد

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.