خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16

۱۹۶ باب واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد استان سمنان در نیمه نخست سال جاری مقاوم‌سازی، ساخته یا خریداری‌ شده است.
عکاس: روابط عمومی
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 14

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 14

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 13

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 13

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 11

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 11

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 10

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 10

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 9

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 9

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 8

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 8

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 7

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 7

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 6

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 6

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 5

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 5

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 4

خدمات حمایتی کمیته امداد استان سمنان در بخش مسکن روستایی-98/8/16 4

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.