تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 8

200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان با هدف توزیع بین بیماران کرونایی جمع آوری و توزیع شد. این میوه ها با نظارت بهداشتی واحد بهداشت و درمان کمیته امداد استان سمنان، دانشگاه علوم پزشکی استان روزانه بین بیمارستان های ویژه بیماران کرونایی توزیع می شود.
عکاس: روابط عمومی
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 8

تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 8

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 7

تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 7

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 6

تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 6

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 5

تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 5

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 4

تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 4

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 2

تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 2

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 1

تهیه و جمع آوری 200 کیلوگرم میوه از خیرین سمنان جهت توزیع بین بیماران کرونایی-98/12/28 1

چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.