اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19

عکاس: وجیهه رشیدی
اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 14

اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 14

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 19

اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 19

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 15

اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 15

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 18

اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 18

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 17

اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 17

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 16

اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 16

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 13

اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 13

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 12

اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 12

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 11

اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 11

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 10

اهدای حکم روسای شورای زکات استان خراسان شمالی-99/06/19 10

پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.