آغاز شور عاطفه ها با نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان سمنان با اصحااب رسانه-99/06/22

مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان سمنان در نشست خبری با موضوع شور عاطفه ها، پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه شدند.
عکاس: امیرحسین کاشی منش
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 21

نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 21

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 27

نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 27

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 26

نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 26

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 25

نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 25

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 24

نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 24

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 23

نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 23

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 22

نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 22

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 20

نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 20

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 19

نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 19

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 17

نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 17

شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.