سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23

حضور در جلسه شورای اداری شهرستان های کهنوج و رودبار جنوب، دیدار با فرماندار شهرستان رودبار جنوب، بازدید از کارگاه بسته بندی و فرآوری علوفه و خوراک دام مرکز راهبری، ملاقات مردمی و رسیدگی به درخواست های آن ها در کهنوج و دیدار با امدادگران ادارات کمیته امداد کهنوج و رودبار جنوب از جمله برنامه های سفر یحیی صادقی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های کهنوج و رودبار جنوب بوده است. 1399/06/23
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 15

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 15

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 14

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 14

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 12

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 12

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 11

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 11

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 10

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 10

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 8

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 8

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 7

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 7

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 6

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 6

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 5

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 5

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 4

سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های رودبار جنوب و کهنوج 1399/06/23 4

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.