دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با معاونت اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر گلستان 1400/07/21

عیسی بابایی مـدیرکل کمیته امداد استان گلستان با وحید پیام نور ، معـاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه معروف ونهی از منکراستان ، در راستای توسعه همکاری و استفاده از ظرفیت های مشترک بویژه در زمینه ترویج فریضه امربه معروف ونهی از منکر دیدار وگفتگو کرد .
عکاس: محسن ایزی

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با معاونت اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر گلستان 1400/07/21

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با وحید پیام نور ، معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه معروف ونهی از منکراستان ، در راستای توسعه همکاری و استفاده از ظرفیت های مشترک بویژه در زمینه ترویج فریضه امربه معروف ونهی از منکر دیدار وگفتگو کرد .
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با معاونت اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر گلستان 1400/07/21

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با وحید پیام نور ، معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه معروف ونهی از منکراستان ، در راستای توسعه همکاری و استفاده از ظرفیت های مشترک بویژه در زمینه ترویج فریضه امربه معروف ونهی از منکر دیدار وگفتگو کرد .
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با معاونت اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر گلستان 1400/07/21

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با وحید پیام نور ، معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه معروف ونهی از منکراستان ، در راستای توسعه همکاری و استفاده از ظرفیت های مشترک بویژه در زمینه ترویج فریضه امربه معروف ونهی از منکر دیدار وگفتگو کرد .
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با معاونت اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر گلستان 1400/07/21

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با وحید پیام نور ، معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه معروف ونهی از منکراستان ، در راستای توسعه همکاری و استفاده از ظرفیت های مشترک بویژه در زمینه ترویج فریضه امربه معروف ونهی از منکر دیدار وگفتگو کرد .
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با معاونت اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر گلستان 1400/07/21

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با وحید پیام نور ، معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه معروف ونهی از منکراستان ، در راستای توسعه همکاری و استفاده از ظرفیت های مشترک بویژه در زمینه ترویج فریضه امربه معروف ونهی از منکر دیدار وگفتگو کرد .
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با معاونت اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر گلستان 1400/07/21

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با وحید پیام نور ، معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه معروف ونهی از منکراستان ، در راستای توسعه همکاری و استفاده از ظرفیت های مشترک بویژه در زمینه ترویج فریضه امربه معروف ونهی از منکر دیدار وگفتگو کرد .
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

دیدار مدیر کل کمیته امداد استان گلستان با معاونت اجتماعی امربه معروف ونهی از منکر گلستان 1400/07/21

عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با وحید پیام نور ، معاون اجتماعی و مطالبه گری ستاد امربه معروف ونهی از منکراستان ، در راستای توسعه همکاری و استفاده از ظرفیت های مشترک بویژه در زمینه ترویج فریضه امربه معروف ونهی از منکر دیدار وگفتگو کرد .
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.