بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان 1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
عکاس: محسن ایزی

بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان به روایت تصویر1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان به روایت تصویر1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان به روایت تصویر1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان به روایت تصویر1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان به روایت تصویر1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان به روایت تصویر1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان به روایت تصویر1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان به روایت تصویر1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان به روایت تصویر1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

بهره برداری از ساخت 44واحد مسکونی مناطق زلزله زده شهرستان رامیان به روایت تصویر1400/09/14

روز یکشنبه 14 آذرماه آیین بهره‌برداری از ساخت 44 واحد مسکونی مناطق کوهستانی زلزله زده شهرستان رامیان با حضور علی محمد زنگانه ، استاندار گلستان، محمد حسین استاد آقا ، مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی ومدیرکل کمیته امداد استان گلستان و جمعی از مدیران استانی وشهرستانی درسالن ارشاد اسلامی شهرستان رامیان برگزار شد.
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.