ارتباط با ما


 نشانی : لرستان، خرم آباد ،خیابان شریعتی ،جنب هتل شهرداری ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان 
 شماره روابط عمـومی: 066-33325335
  تلفن دبیـرخـانه :066-33558741
صندوق پستی:681871874
 پست الکترونیک:  lrs@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان