ارتباط با مدیران استان

محمدی فارسانی

جاسم محمدی فارسانی

مدیر کل
  • 066-33311340

احمد رضا عباسی

قائم مقام
  • 066-33326270
عمودی زاده

همایون عمودی زاده

معاون اداری و مالی
  • 066-3320834
کردعلیوند

امین کردعلیوند

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 066-33328151

مجید طائف

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 066-33331320
فولادی

فاطمه فولادی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 066-33313161